Filmographie

 

1997 Island of Greed (Hak gam) (Black Gold : titre littéral en anglais) (Hei jin : en Mandarin)
Little-Life-Opera (Yi sheng yi tai xi)
The Soong Sisters (Song jia huang chao)

1996 Tonight Nobody Goes Home (Jin tian bu hui jia)
In a Strange City (Zai moshengoe chengshi)

1994 Red Rose White Rose (Hong meigui, bai meigui)
Sucré, Salé (Yin shi nan nu) (Eat Drink Man Woman)

1993 Le garçon d'honneur (Hsi yen) (The Wedding Banquet)

 

Winston Chao

 

 

 

 


 

 

Page Principale par acteurs